Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Việc sử dụng thời gian rỗi của phụ nữ và nam giới

Ha Thi Minh Khuong

Tóm tắt


Tóm tắt: Phụ nữ và nam giới ngày nay dành thời gian cho các nhu cầu văn hóa, tinh thần như thế nào? Họ sử dụng thời gian rỗi ra sao. Dựa vào số liệu định lượng từ cuộc “Điều tra cơ bản về thực trạng bình đẳng giới và tác động của chính sách đối với phụ nữ, nam giới nhằm phục vụ cho công tác hoạch định chính sách ở Việt Nam” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiến hành từ 2004 đến 2006, bài viết phân tích cách sử dụng thời gian rỗi của phụ nữ và nam giới. Kết quả cho thấy mức độ tham gia của phụ nữ và nam giới vào từng loại hình hoạt động trong thời gian rỗi có sự khác biệt đáng kể. Khoảng cách nam nữ trong việc sử dụng thời gian rỗi ở hầu hết các hoạt động mang tính giải trí như đọc sách báo, tập thể dục hoặc thể thao, đi chơi xa hoặc đi ăn uống với bạn bè. Những nhân tố chi phối sự khác biệt trong việc tham gia các hoạt động này bao gồm khu vực sinh sống, dân tộc, mức sống, học vấn và nghề nghiệp, nhóm tuổi. Trong đó khoảng cách khác biệt về giới trong hoạt động giải trí càng lớn khi so sánh thành thị-nông thôn và theo nhóm dân tộc.

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 17 số 1, 2007.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP