Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Pháp luật Việt Nam và quyền tham gia của phụ nữ theo Công ước CEDAW

Hoang Mai Huong

Tóm tắt


Tóm tắt: Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (viết tắt là CEDAW) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 18-12-1979, Việt Nam ký gia nhập Công ước này năm 1980 và chính thức phê chuẩn năm 1981. Nội luật hóa những qui định của Công ước CEDAW là một trong những yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên nhằm hoàn thành nghĩa vụ “tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo thực hiện” các quyền của phụ nữ được ghi nhận trong Công ước.
Phạm vi quyền con người của phụ nữ được ghi nhận trong Công ước CEDAW là rất rộng. Bài viết dưới đây giới hạn trong việc phân tích, chỉ ra những phát triển trên lĩnh vực pháp luật, những thành tựu trong việc đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ từ sự phát triển này kể từ khi Việt nam gia nhập Công ước đến nay; đồng thời chỉ ra những hạn chế và đề xuất một vài kiến nghị nhằm góp phần tăng cường đảm bảo việc thực hiện triệt để quyền tham gia của phụ nữ trong thời gian tới.
Từ khóa: Công ước CEDAW; Pháp luật; Quyền tham gia của phụ nữ; Quyền con người của phụ nữ.

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 17 số 1, 2007.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP