Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 2 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Pháp luật về lao động nữ và việc hoàn thiện khi Việt Nam là thành viên WTO

Pham Thanh Van

Tóm tắt


Tóm tắt: Việc làm đối với lao động nữ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức. Từ nguồn tài liệu sẵn có bao gồm các văn bản luật về lao động việc làm và các kết quả nghiên cứu, bài viết tập trung phân tích thực trạng về việc làm, việc học nghề, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, an toàn lao động và vệ sinh lao động đối với lao động nữ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khi Việt Nam là thành viên của WTO bên cạnh việc mở rộng về cơ hội và nâng cao điều kiện và chất lượng làm việc, lao động nữ sẽ phải đối mặt với những thách thức như trình độ tay nghề, tác phong lao động.... Bài viết chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những khó khăn về cơ hội việc làm của lao động nữ bao gồm từ phía chủ doanh nghiệp, cơ chế và bản thân lao động nữ.
Từ khóa: Lao động nữ; Việc làm; Pháp luật đối với lao động nữ; Hội nhập kinh tế. .

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 17 số 2, 2007Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP