Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của công nhân đối với công việc tại Công ty giầy Cẩm Bình

Chu Thi Kim Loan, and Dang Trang Linh

Tóm tắt


      Nghiên cứu này tập trung làm rõ các yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của công nhân đang làm việc tại Công ty giầy Cẩm Bình. Nghiên cứu chủ yếu sử dụng số liệu sơ cấp được thu thập từ cuộc điều tra 180 công nhân vào năm 2015. Thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá và hồi qui đa biến là các phương pháp phân tích chính được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 64,4% tổng sô công nhân điều tra cảm thầy hài lòng về công việc của mình. Họ đánh giá cao hơn cho các yếu tố như cơ hội thăng tiến và đào tạo, điều kiện làm việc, quan hệ đồng nghiệp và đặc điểm công việc. Trong khi đó, nhân tố phần thưởng và phúc lợi có điểm đánh giá bình quân thấp nhất. Tất cả 7 biến được hình thành sau khi phân tích nhân tố khám phá (EFA) đều ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến sự hài lòng đối với công việc của công nhân.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004