Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Lương Thanh Hoa

Tóm tắt


       Đề tài đã tiến hành đánh giá thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba và so sánh sự phát triển thể lực chung của nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo các năm học bằng phương pháp kiểm tra sư phạm và phân loại theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực áp dụng cho sinh viên các trường đại học. Kết quả đã xác định được thực trạng thể lực chung (TLC) của các nữ sinh viên, làm tiền đề và cơ sở để tìm ra các bài tập phù hợp phát triển thể lực chung cho nữ sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004