Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LƯỢNG THU NHẬN, TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN XANH GIÀU PROTEIN CỦA THỎ NEW ZEALAND SINH TRƯỞNG

Nguyễn Văn Đạt, Trần Hiệp, Nguyễn Xuân Trạch

Tóm tắt


      Một thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá lượng thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein của thỏ New Zealand đang sinh trưởng. Tổng số 24 thỏ đực New Zealand 8 tuần tuổi (1,53 ± 0,13kg) được dùng trong hai đợt thí nghiệm, mỗi đợt 12 con chia đều vào các lô theo thiết kế ô vuông latin 4x4 tương ứng với 4 loại thức ăn (chè đại, rau muống, rau lang, thức ăn hỗn hợp) với 4 giai đoạn thí nghiệm (mỗi giai đoạn 14 ngày, trong đó có 7 ngày nuôi thích nghi, 7 ngày thu thập dữ liệu và thu mẫu). Kết quả cho thấy, các loại thức ăn xanh giàu protein được thu nhận với lượng (% khối lượng - % KL) tương đương nhau (5,66-5,87% KL) nhưng cao hơn so với thức ăn hỗn hợp (5,27% KL), đặc biệt là lá chè đại (5,87%). Lượng thu nhận ME (năng lượng trao đổi) và CP (protein thô) cao nhất tướng ứng với thức ăn hỗn hợp và rau muống. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng cũng cao nhất ở lô ăn thức ăn hỗn hợp, tiếp đến là rau muống, chè đại và rau lang. Trong các loại thức ăn xanh giàu protein, chè đại là loại thức ăn cho tăng khối lượng (ADG) cao nhất và hiệu quả chuyển hóa thức ăn (FCR) tốt nhất (ADG đạt 23,5 g/ngày, FCR đạt 4,6 kg DM/kg KL tăng), rau muống và rau lang có hiệu quả tương đương nhau (ADG khoảng 20 g/ngày, FCR từ 5,1 - 5,2kg DM/kg KL tăng).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004