Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CẤU TRÚC NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Hoàng Đình Thái

Tóm tắt


Vấn đề năng lực của người giảng viên tại các đơn vị đào tạo giáo viên (gọi tắt là giảng viên sư phạm) cần thiết được làm rõ trong bối cảnh giáo dục hiện nay vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới những chính sách bồi dưỡng giảng viên. Bài viết dựa trên những phương pháp nghiên cứu lý luận sẽ làm rõ khái niệm năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên sư phạm đồng thời đưa ra mô hình cấu trúc năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục phổ thông hiện nay - dạy học phát triển năng lực của người học