Chi tiết về Tác giả

An, Lê Thị Phương Trường Tiểu học Hiệp Thành