Chi tiết về Tác giả

Hằng, Nguyễn Thị Thanh Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai