Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Tuấn Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng