Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Tuấn Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ quốc phòng