Chi tiết về Tác giả

Châu, Trần Minh Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 - THÔNG TIN - TƯ LIỆU
    LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt