T. 3, S. 187 (2014)

Mục lục

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - XÃ HỘI HỌC

TỪ TRUYỀN THỐNG NGOẠI GIAO HÒA HIẾU ĐẾN PHƯƠNG PHÁP NGOẠI GIAO TÂM CÔNG CỦA HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Tường Duy 6

KINH TẾ HỌC

LUẬN VỀ Ý NGHĨA TRIẾT HỌC CỦA ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP Tóm tắt
Trần Hữu Quang 11

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC

MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI KỂ CHUYỆN VÀ CỐT TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT NAM BỘ ĐẦU THẾ KỶ XX Tóm tắt
Phan Mạnh Hùng 11
MỐI QUAN HỆ GIỮA NGỮ CẢNH VÀ TRI NHẬN (MỘT PHÂN TÍCH QUA TRUYỆN NGẮN ÔNG TỪ NHÀ THỜ CỦA SOMERSET MAUGHAM) Tóm tắt
Nguyễn Hòa Mai Phương 6

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

CƠ SỞ KINH TẾ-XÃ HỘI CHO CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 1288 Tóm tắt
Nguyễn Thị Phương Chi 8
RANH GIỚI XÃ HỘI GIỮA NGƯỜI CIL VÀ KƠHO (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ NINH GIA, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG) Tóm tắt
Phạm Thành Thôi 15
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ NGƯỜI CHĂM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY Tóm tắt
Phú Văn Hẳn 9

KHOA HỌC XÃ HỘI THẾ GIỚI

GUANXI, XINYONG VÀ MẠNG LƯỚI KINH DOANH CỦA NGƯỜI HOA Tóm tắt
Tong Chee Kiong, Yong Pit Kee, Bùi Thế Cường (chuyển ngữ) 21


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh