Chi tiết về Tác giả

Chí Hoàng, Bùi Viện KHXH vùng Nam Bộ

  • T. 5, S. 177 (2013) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    Khu di tích Óc Eo-Ba Thê (An Giang) - Những giá trị nổi bật
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh