Chi tiết về Tác giả

Công Đức-Công Lập,

  • T. 5, S. 201 (2015) - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
    VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (TRƯỜNG HỢP HỌC SINH NGƯỜI M’NÔNG, TỈNH ĐĂK NÔNG)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh