Chi tiết về Tác giả

Công Mạnh, Nguyễn

  • T. 12, S. 208 (2015) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    KHAI MỞ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở NÔNG THÔN ĐÔNG NAM BỘ THỜI KỲ 1975 - 2010 (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ LÁNG DÀI, HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU)
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh