Chi tiết về Tác giả

Sơn, Nguyễn Hữu

  • T. 4, S. 188 (2014) - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
    NHẬN DIỆN TIỂU PHẨM TRÀO PHÚNG CHÍNH TRỊ CỦA VĂN TÂN TRÊN BÁO TIN TỨC (1938)
    Tóm tắt
  • T. 5, S. 189 (2014) - TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC
    HUỲNH THÚC KHÁNG VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh