Chi tiết về Tác giả

Chi, Nguyễn Thị Phương

  • T. 3, S. 187 (2014) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    CƠ SỞ KINH TẾ-XÃ HỘI CHO CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 1288
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh