Chi tiết về Tác giả

Chae, Suhong

  • T. 2, S. 174 (2013) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    Kinh tế-chính trị về đình công: Nghiên cứu trường hợp bốn doanh nghiệp may mặc Hàn Quốc ở tỉnh Bình Dương
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh