Chi tiết về Tác giả

Châu Thịnh, Võ Châu Thịnh

  • T. 7, S. 203 (2015) - TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC
    QUAN NIỆM VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN CỦA MACHIAVELLI VÀ HOBBES
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh