Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (TỪ ĐẠI HỘI VI ĐẾN NAY)

NGUYỄN VĂN HUYÊN

Tóm tắt


     Từ Đại hội VI đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng phát triển lý luận về nội dung và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có lý luận về hệ thống chính trị. Qua gần 30 năm đổi mới, hệ thống chính trị Việt Nam ngày càng được hoàn thiện; Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được tổ chức hợp lý hơn, hoạt động hiệu quả hơn; cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ ngày càng phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238