Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC VÀ PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

TRƯƠNG QUỲNH HOA

Tóm tắt


    Bài viết phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và phẩm chất của người lãnh đạo. Chuẩn mực đạo đức công chức là: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng; thành thạo công việc; có mối liên hệ mật thiết với nhân dân; dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Phẩm chất của người lãnh đạo là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; chấp hành nghiêm kỷ luật; có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ; có ý chí cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu trong công việc.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238