Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÓM Ở LÀNG QUÊ BẮC BỘ QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

PHẠM XUÂN ĐẠI

Tóm tắt


    Xóm là một "phân thể" của làng, gắn chặt với sự tồn tại của làng, sản phẩm riêng có của nông thôn Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, xóm có những thay đổi về chức năng để thích ứng với yêu cầu của giai đoạn đó. Trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế cũng đang đặt ra cho việc xác định những chức năng mới của xóm, để xóm mãi là bộ phận không thể tách rời của nông thôn Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238