Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 9 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ CỦA NGƯỜI KHƠME KHU VỰC TÂY NAM BỘ

HOÀNG THỊ LAN

Tóm tắt


    Người Khơme Tây Nam Bộ có một nền văn hóa khá đa dạng, mang những nét đặc thù riêng. Nền văn hoá của người Khơme Tây Nam Bộ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Phật giáo Nam tông. Trong bối cảnh mới của dân tộc và thời đại, các giá trị văn hoá của người Khơme Tây Nam Bộ đang đứng trước những thách thức lớn lao. Đó là sự mai một dần bản sắc, sự tiếp thu thiếu chọn lọc các giá trị văn hoá ngoại lai, sự xa rời giá trị văn hoá truyền thống, sự lệ thuộc quá nhiều vào các hủ tục lạc hậu... Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của người Khơme khu vực Tây Nam Bộ góp phần xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238