Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO ĐẢM QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM

PHẠM TUẤN ANH

Tóm tắt


    Bài viết phân tích vai trò của Nhà nước, những hạn chế, bất cập trong việc bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân ở Việt Nam hiện nay. Tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trong điều kiện mở rộng dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238