Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẠO HÀNH PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

TRẦN ANH THƯ

Tóm tắt


Bạo hành phụ nữ trong gia đình Việt Nam hiện nay đang là tiếng chuông báo động và vấn nạn của xã hội Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Bạo hành phụ nữ gây ra hệ lụy của sự suy kiệt sức khỏe phụ nữ, sự phát triển lệch lạc nhân cách trẻ thơ và sự suy đồi nghiêm trọng về văn hóa, đạo đức xã hội, cản trở tiến trình thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, tự do, hạnh phúc của Đảng và Nhà nước ta. Trước những hậu quả trên của nạn bạo hành phụ nữ, bài viết tập trung làm sáng tỏ sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề bạo hành phụ nữ trong gia đình Việt Nam, đánh giá khái quát thực trạng và hậu quả của nó đối với sự phát triển xã hội; đồng thời phân tích thực chất của bạo hành phụ nữ dưới góc độ của người làm công tác xã hội. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản khắc phục nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình Việt Nam, góp phần quan trọng vào giải phóng phụ nữ, xây dựng gia đình Việt Nam bình đẳng, tự do, ấm no và hạnh phúc.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238