Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Tóm tắt


Tóm tắt: Các di sản văn hóa đều có giá trị đối với con người hiện tại và tương lai, do đó cần được bảo tồn và phát huy. Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa với phát triển du lịch tại các di sản văn hóa có mối quan hệ biện chứng với nhau. Di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long là một tài sản có giá trị lớn của nước ta. Phát triển du lịch văn hóa tại khu di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long là rất cần thiết không chỉ phát huy giá trị văn hóa của di sản văn hóa đó, mà còn làm tăng hiệu quả kinh doanh của ngành du lịch.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238