Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TÂY NGUYÊN CỔ TRUYỀN TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐỖ HỒNG KỲ

Tóm tắt


Xu hướng phổ biến của văn hóa các tộc người sinh sống lâu đời ở Tây Nguyên là mai một, biến đổi. Trong đó, sự mai một, biến đổi diễn ra của các thành tố văn hóa vật thể nhanh hơn, nhiều hơn so với các thành tố văn hóa phi vật thể.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238