Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

20 đổi mới giáo dục - thành tựu và thách thức

PHẠM MINH HẠC

Tóm tắt


Nền giáo dục nhân được xây dựng và phát triển từ sau Cách mạng tháng Tám, năm 1945 là một trong những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đạt được trong thế kỉ XX.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238