Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam giai đoạn 1997-2001

NGUYỄN VĂN TUÂN, VŨ THỊ HƯƠNG

Tóm tắt


Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nội dung cực kỳ quan trọng được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ và thực hiện nhất quán, xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1997-2001, đồng chí Lê Khả Phiêu cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, để “ý Đảng” quyện “lòng Dân” trong mọi chủ trương, quyết sách của Đảng.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238