Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chênh lệch phát triển giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Tóm tắt


Trong nhiều năm qua, các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giảm chênh lệch phát triển giữa các quốc gia, bởi họ đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của nó đối với việc đảm bảo phát triển công bằng và bền vững, cũng như tranh thủ các cơ hội từ quá trình hội nhập. Bài viết này tập trung đánh giá thực trạng chênh lệch phát triển giữa các nước GMS kể từ năm 2002, khi các nước này thực hiện Khung khổ Chiến lược lần thứ nhất 2002-2012 (SF I 2002-2012) cho đến nay thông qua cách tiếp cận 4-I: thu nhập (Income), cơ sở hạ tầng (Infrastructure), liên kết (Integration) và thể chế (Institutions), đồng thời đề cập đến các hoạt động hội nhập trong ASEAN và GMS nhằm giảm chênh lệch phát triển giữa các nước GMS.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238