Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ thuộc cơ quan đảng ở Lào hiện nay

Sysouk Phongphijit

Tóm tắt


Năng lực tư duy lý luận có vai trò quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là đối với người cán bộ thuộc cơ quan đảng. Ở Lào, trong những năm gần đây, năng lực tư duy lý luận của nhiều cán bộ đảng viên còn hạn chế, bất cập, thậm chí có những biểu hiện vi phạm kỷ luật đảng. Trước thực trạng đó, việc giáo dục, nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ nói chung, cán bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nói riêng là việc làm cấp thiết, nhằm làm trong sạch và vững mạnh tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu Đảng cầm quyền trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Lào hiện nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238