Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển và những thách thức hiện nay

ĐINH NGỌC THẮNG

Tóm tắt


Trên thế giới, có hai nhóm đưa ra quan điểm về mô hình nhà nước kiến tạo phát triển: nhóm thứ nhất, nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình phát triển kinh tế của các nước công nghiệp hóa Đông Á trong những năm 1960-1970; nhóm thứ hai, mô hình nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình linh hoạt luôn có những bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi quốc gia và mỗi thời kỳ. Bài viết trình bày khái niệm và những đặc điểm cơ bản của mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, với tư cách là một chủ thuyết về phát triển kinh tế và vai trò của nhà nước. Tiếp đó, bài viết phân tích một số thách thức mà nó phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238