Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan điểm của John Dewey về giám sát quyền lực nhà nước và thực tiễn ở Việt Nam

BÙI TIẾN DŨNG

Tóm tắt


Giám sát quyền lực nhà nước từ phía nhân dân là yếu tố quan trọng của nhà nước pháp quyền. Việc thực hiện nền dân chủ sẽ góp phần thúc đẩy các cá nhân và cộng đồng phát huy sức mạnh trong xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dân giám sát quyền lực nhà nước và hoạt động giám sát được mọi công dân chủ động thực hiện dưới sự bảo đảm của một pháp luật. Pháp luật Việt Nam có những quy định phương thức giám sát áp dụng linh hoạt cho từng chủ thể có thẩm quyền giám sát. Tuy nhiên, phương thức giám sát còn nhiều bất cập, mang tính hình thức và chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, cần có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực nhà nước.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238