Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của đánh bắt thủy sản đối với người Khơ Mú ở Nghệ An

LÊ MẠNH HÙNG

Tóm tắt


Ở Nghệ An, Khơ Mú là tộc người cư trú lâu đời tại các vùng miền núi của tỉnh. Hoạt động sinh kế của người Khơ Mú chủ yếu bằng canh tác nương rẫy, khai thác các nguồn lợi tự nhiên từ rừng. Cùng với hoạt động sinh kế truyền thống đó, người Khơ Mú hướng đến khai thác, đánh bắt thủy sản. Mặc dù không phải là hoạt động sinh kế chính, nhưng thủy sản có vai trò nhất định đối với người Khơ Mú, nó không chỉ mang lại nguồn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày, giải quyết việc làm trong lúc nông nhàn, mà còn đóng góp một phần vào nguồn thu nhập cho kinh tế hộ gia đình.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238