Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam

NGÔ THỊ HƯƠNG

Tóm tắt


Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc vừa mang những đặc trưng cơ bản của bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa mang những đặc trưng riêng của vùng Đông Bắc do những điều kiện về tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử cũng như điều kiện kinh tế - xã hội truyền thống quy định. Những giá trị văn hóa tạo thành bản sắc đó có vai trò quan trọng, là sức mạnh nội sinh để các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc hòa nhập theo xu thế phát triển.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238