S. 1 (2018)

Mục lục

BÀI BÁO

Cách mạng tháng Mười và chủ nghĩa xã hội hiện thực Tóm tắt PDF
VŨ HOÀNG CÔNG 3
Mối quan hệ giữa đạo đức đảng viên và đạo đức công dân ở Việt Nam Tóm tắt PDF
TRẦN VĂN PHÒNG, HOÀNG THU TRANG 10
Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN DANH SƠN 16
Phát triển các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
PHẠM MINH ĐIỂN 25
Vai trò của Quốc hội đối với quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân Tóm tắt PDF
PHẠM TUẤN ANH 35
Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ TRÂM 43
Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
ĐỖ TUẤN THÀNH 50
Văn hóa Hòa Bình sau 85 năm được thế giới công nhận Tóm tắt PDF
TRÌNH NĂNG CHUNG 57
Xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt PDF
TRƯƠNG MINH DỤC 68
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm đạo đức của nhà giáo Tóm tắt PDF
LÊ THỊ NGỌC HOA 78
Tư tưởng của Jean Jacques Rousseau về giáo dục Tóm tắt PDF
PHẠM VĂN CHUNG 84
Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
ĐẶNG NGUYÊN HÀ 92
Tư tưởng triết học chính trị Hy Lạp cổ đại Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 99


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238