S. 5 (2019)

Mục lục

BÀI BÁO

Công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG THUẤN 3
Công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam giai đoạn 1997-2001 Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN TUÂN, VŨ THỊ HƯƠNG 11
Tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
NGÔ VĂN VŨ, NGUYỄN THUỲ DƯƠNG, PHẠM VĂN NGHĨA 18
Mối quan hệ giữa thể chế quốc gia và chính sách địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THƯỜNG LẠNG 28
Chênh lệch phát triển giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỒNG NHUNG 37
Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ thuộc cơ quan đảng ở Lào hiện nay Tóm tắt PDF
Sysouk Phongphijit 52
Giáo dục lý luận Mác - Lênin trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
VŨ THANH PHÚC 59
Phát triển bền vững ở Việt Nam Tóm tắt PDF
VÕ THỊ HOA 65
Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển và những thách thức hiện nay Tóm tắt PDF
ĐINH NGỌC THẮNG 71
Tư tưởng chính trị Việt Nam truyền thống và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
VŨ THỊ THU QUYÊN, NGUYỄN MINH HIẾU 79
Quan điểm của John Dewey về giám sát quyền lực nhà nước và thực tiễn ở Việt Nam Tóm tắt PDF
BÙI TIẾN DŨNG 88
Đặc trưng cung đình của thơ ca các chúa Trịnh Tóm tắt PDF
NGUYỄN MẠNH HOÀNG 94
Vai trò của đánh bắt thủy sản đối với người Khơ Mú ở Nghệ An Tóm tắt PDF
LÊ MẠNH HÙNG 103
Nhận thức về biến đổi khí hậu của người dân Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
NGUYỄN MINH NHỰT 109


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238