Chi tiết về Tác giả

ANH THUỶ, BÙI

  • S. 6 (2012) - BÀI BÁO
    VAI TRÒ CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC TỔNG KẾT THỰC THI HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC TA
    Tóm tắt  PDF


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238