Chi tiết về Tác giả

BÁ THỊNH, HOÀNG

  • S. 2 (2013) - BÀI BÁO
    SỰ HÀI LÒNG VỀ CUỘC SỐNG MỘT TIẾP CẬN PHI KINH TẾ VỀ PHÁT TRIỂN
    Tóm tắt  PDF


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238