Chi tiết về Tác giả

ANH ĐỨC, NGUYỄN

  • S. 5 (2009) - BÀI BÁO
    Tác động của việc gia nhập wto đến thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ở Việt nam
    Tóm tắt  PDF


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238