Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, NGUYỄN

 • S. 12 (2013) - BÀI BÁO
  ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2017) - BÀI BÁO
  Các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2017) - BÀI BÁO
  Tư tưởng của C.Mác về chủ nghĩa tư bản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2009) - BÀI BÁO
  Một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2019) - BÀI BÁO
  Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2019) - BÀI BÁO
  Chính sách của Thái Lan đối với dân tộc thiểu số
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2019) - BÀI BÁO
  Học thuyết giá trị lao động: một số vấn đề cần quan tâm
  Tóm tắt  PDF


Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238