Chi tiết về Tác giả

Duẩn, Đào Công

  • T. 24, S. 4 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Sự hiện diện của Staphylococcus aureus đề kháng methicilin ở chó tại Hà Nội
    Tóm tắt  PDF