Chi tiết về Tác giả

Hảo và cs, Đào Thị

  • T. 19, S. 5 (2012): số 5-2012 - Nghiên cứu khoa học
    KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM MYCOPLASMA GALLISEPTICUM VÀ SALMONELLA TYPHIMURIUM Ở VỊT BẰNG KHÁNG NGUYÊN TỰ CHẾ
    Tóm tắt  PDF