Chi tiết về Tác giả

Dương và cs, Lê Văn

  • T. 19, S. 3 (2012) - Nghiên cứu khoa học
    KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE Ở LỢN DƯƠNG TÍNH VỚI VIRUT RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN TẠI TỈNH BẮC GIANG
    Tóm tắt  PDF
  • T. 19, S. 6 (2012): số 6-2012 - Nghiên cứu khoa học
    KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG PASTEURELLA MULTOCIDA Ở LỢN DƯƠNG TÍNH VỚI VIRUT HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP TẠI TỈNH BẮC GIANG
    Tóm tắt  PDF