Chi tiết về Tác giả

Dũng và cs, Nguyễn Anh

  • T. 18, S. 5 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN, XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM Neospora – LOẠI ĐƠN BÀO KÝ SINH Ở NGƯỜI VÀ GIA SÚC
    Tóm tắt  PDF