Chi tiết về Tác giả

Dũng và cs, Nguyễn Cảnh

  • T. 18, S. 1 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    XÁC ĐỊNH VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA E.COLI, SALMONELLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN SAU CAI SƯA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG
    Tóm tắt  PDF