Chi tiết về Tác giả

Xuân Dung, Nguyễn Nhựt

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Khảo sát sự hiện diện Escherichia coli sinh β-lactamase phổ rộng trên gà khỏe ở tỉnh Vĩnh Long
    Tóm tắt  PDF