Chi tiết về Tác giả

Hồng Chiên, Nguyễn Thị

  • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh do Histomonas meleagridis trên gà nuôi thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2018) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu tình hình nhiễm Rickettsia spp. ở chó trên địa bàn Hà Nội
    Tóm tắt  PDF