Chi tiết về Tác giả

Khuê, Nguyễn Thị

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Giải mã và phân tích đặc điểm gen UL5 của virus dịch tả vịt tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Giám định loài giun đũa chó Toxocara canis ở Việt Nam bằng phương pháp sinh học phân tử
    Tóm tắt  PDF